:این پیام تسلیت بھ شرح زیر است

ما جامعھ یھودیان وفادار بھ تورات از سراسر جھان، با شوک و اندوه فراوان خبر غم انگیز درگذشت رئیس جمھور محترم ایران
سیدابراھیم رئیسی، وزیر امور خارجھ حسین امیرعبداللھیان و ھیأت ھمراھشان را دریافت کردند.

ایران رھبران مھمی را از دست داده است. ما یھودیان، عزادار سوگ مردانی ھستیم کھ از مودت خاصی برخوردار بودند و
صمیمیت و احترامی استثنایی را نسبت بھ یھویان، جامعھ جھانی یھودی، آیین یھودیت و ھمچنین جامعھ مترقی یھودیان در ایران
ابراز می کردند.

ما بھ عنوان خاخام ھای یھودی مذھبی این افتخار را داشتیم کھ این دو مرد را ملاقات کنیم و از نزدیک شاھد خردمندی، دوستی
و مھمان نوازی آنان بوده ایم .

خداوند قادر و متعال با شفقت خود، تسلیت ما را بھ خانواده آنھا و ھمھ ملت ایران برساند و روح شان قرین آرامش و رحمت
سازد .

خداوند متعال حافظ و راھنمای ایران در این برھھ پیچیده و سخت باشد. باشد کھ ایران با رھبرانی نیک و عادل، بھ مسیرش بھ
سوی آینده ای روشن رھبری شود.

رئیس جمھور ابراھیم رئیسی! خداوند شما را رحمت کند. شما برای مردم و ملت بزرگ ایران رھبری شگفت انگیزی بودید. شما
ھمچنین انسان فوق العادهای بودید کھ با قلبی مھربان بھترین ھا را برای بشریت می خواست. روح تان شاد باشد. دنیا بدون شما
مثل قبل نخواھد بود.

Signed in grief and sorrow,

Rabbi Yisroel Dovid Weiss-USA

Rabbi Meir Hirsh-Palestine

Rabbi Slomo Wasserstein-Canada

Rabbi Elhanan Beck-United Kingdom

To view Statement in English click hare